In de verkoop is een goed gevoerd gesprek ook een resultaat!

In de verkoop is een goed gevoerd gesprek ook een resultaat!

Privacyverklaring

VMR Partners, gevestigd aan de Patroonstraat 1 in 3861 RN Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.vmrpartners.nl
Patroonstraat 1
3861 RN NIJKERK
06 51 55 66 96

Mw. I. Engelen is de Functionaris Gegevensbescherming van VMR Partners. Zij is te bereiken via i.engelen@vmrpartners.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VMR Partners verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bedrijfsgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Naam leidinggevende
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@vmrpartners.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VMR Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– VMR Partners verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VMR Partners neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VMR Partners) tussen zit.

VMR Partners gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Server voor directe medewerkers volledig toegankelijk en voor ingehuurde medewerkers beperkt toegankelijk wordt beheerd en beveiligd door Xantion BV, Boylestraat 34, 6718 XM Ede. Met Xantion is er een verwerkersovereenkomst gesloten op 1 mei 2018. CRM systeem wordt beheerd en beveiligd door Perfectview CRM BV, De Waterman 2, 5215 MX ’s Hertogenbosch. Met Perfectview is er een verwerkersovereenkomst gesloten op 25 mei 2018 VMR Partners verwacht geen kwalijke gevolgen voor betrokkenen op het gebied van beveiliging en beheer van beide systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VMR Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden voor persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens, voor onbepaalde tijd vanwege vitaal belang voor de uitoefening van ons bedrijf.

Delen van persoonsgegevens met derden

VMR Partners verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VMR Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VMR Partners en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vmrpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VMR Partners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VMR Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze officemanager of via info@vmrpartners.nl

Right Menu Icon